PED-controle

Hoe vindt toezicht plaats op de PED- en WBDA-regelgeving?

Kasper Hermans - 29 juni 2023

We hebben het nu al een aantal keer over de Europese richtlijn PED en het daaruit voortgevloeide WBDA gehad. Maar door wie en waarop vindt het toezicht dan eigenlijk plaats?

De arbeidsinspectie (inspectie SZW) is door het Ministerie van Economische Zaken belast met de controle op de naleving PED en WBDA en ziet toe op de veiligheid van drukapparatuur en druksystemen in Nederland. Zij kunnen boetes opleggen en in het uiterste geval overgaan tot stillegging van een productieproces als er sprake is van ernstige overtredingen.

De PED- en WBDA-controle

De controle richt zich voornamelijk op de veiligheid van deze apparatuur en systemen, omdat onveilige apparatuur en systemen grote risico’s kunnen opleveren voor werknemers en de omgeving.

Tijdens een WBDA-controle worden onder andere de volgende aspecten onderzocht:

 • De aanwezigheid van keuringscertificaten en documentatie. Hierbij wordt gekeken naar keuringscertificaten en documentatie van onderhoud en reparaties.
 • De technische staat van de drukapparatuur en druksystemen. Hierbij wordt onder andere gelet op de conditie van de leidingen, kleppen en appendages.
 • De veiligheid van het gebruik van de drukapparatuur en druksystemen, dit in relatie met het oorspronkelijke ontwerp en zijn toepassing. Hierbij wordt onder andere gelet op de manier waarop de apparatuur wordt bediend, of er sprake is van een risico op overbelasting en of de apparatuur goed is afgeschermd.

Als bij de controle blijkt dat de drukapparatuur of -systemen niet aan de wettelijke eisen voldoen, dan kan de inspectie SZW maatregelen nemen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot het opleggen van boetes of zelfs stillegging van de productie.

Zorgplicht aantonen

Als je wil aantonen dat een asset onder zorgplicht valt in plaats van onder keurplicht, dan is het belangrijk om een gedetailleerde beschrijving te hebben van het asset en om te beoordelen of het asset voldoet aan de definitie van drukapparatuur. Zo moet er bijvoorbeeld gekeken worden naar de maximale ontwerpdruk en het volume van het asset.  

Tijdens een WBDA-controle moet je daarom kunnen aantonen dat je de juiste veiligheidsvoorschriften en -eisen hebt toegepast op het asset en dat je deze ook periodiek controleert en onderhoudt. Dit onderhoudsregime kun je grotendeels zelf opstellen (voor zorgplichtige assets, maar voor keurplicht ben je gebonden aan de wettelijke termijnen). Daarnaast moet je een risicobeoordeling uitvoeren en kunnen onderbouwen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt ten aanzien van dit onderhoudsregime.

Om te kunnen aantonen dat een asset onder zorgplicht valt, is het verstandig om documentatie zoals technische tekeningen, certificaten en/of test- en inspectierapporten te verzamelen en deze te presenteren tijdens de controle. Ook is het van belang om hierbij te laten zien op welke wijze de betreffende assets worden onderhouden en op basis waarvan dit onderhoud is bepaald. Hiermee kun je aantonen dat het asset voldoet aan de definitie van zorgplicht overeenkomstig met de WBDA en dat je de juiste maatregelen, veiligheidsvoorschriften en -eisen hebt toegepast.

Documentatie

Er zijn verschillende soorten documentatie die je moet laten zien tijdens een WBDA-controle om aan te tonen dat je de juiste veiligheidsvoorschriften en -eisen hebt toegepast op een asset dat onder zorgplicht valt. Enkele voorbeelden zijn:

 • Technische tekeningen en ontwerpspecificaties van het asset.
 • Certificaten en testrapporten van materialen, onderdelen en/of constructies van het asset.
 • Onderhouds- en inspectieprotocollen voor het asset.
 • Registratie van uitgevoerde onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.
 • Risicoanalyse en veiligheidsbeoordelingen van het asset.
 • Documentatie van opleidingen en trainingen van betrokken medewerkers.

Tijdens de controle zal de inspecteur vragen naar de relevante documentatie die nodig is om de veiligheid van het asset te waarborgen. Dit kan afhankelijk zijn van het type asset en de specifieke veiligheidsvoorschriften en -eisen die gelden voor dat asset. De inspecteur kan bijvoorbeeld vragen om de technische tekeningen, ontwerpspecificaties en certificaten om de veiligheid van het asset te beoordelen. Ook kan de inspecteur vragen naar de onderhouds- en inspectieprotocollen om te controleren of deze op de juiste manier worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om je documentatie op orde te hebben en deze te kunnen presenteren tijdens een WBDA-controle. 

Wij maken heel graag kennis met jou en jouw bedrijf. Ook zonder opdracht – we kunnen hoe dan ook vast van elkaar leren. 

 • workflow

  Hoe om te gaan met PED en WBDA? (Workflow)

  10 augustus 2023

 • PED-controle

  Hoe vindt toezicht plaats op de PED- en WBDA-regelgeving?

  29 juni 2023

 • PED en WBDA: zorgplicht of keurplicht?

  26 mei 2023